TEL. 09158 255

Verfügbare Schüttgüter ab Lager Engelthal

• Mineralbeton 0/32       • Mineralbeton 0/45        • Schotter 8/22      • Recycling-Schotter 16/56

• Kabelsand 0/5             • Füllsand 0/16                • Natursand 0/2     • Recycling-Beton 0/56

• Diabas-Splitt 2/5         • Mutterboden gesiebt    • Splitt 2/5             • Recycling-Sand 0/16

Back To Top